Ил тод байдал

Авлигын эсрэг арга хэмжээ

  Авлигатай тэмцэх санал, санаачлага
Файлын нэр Татах
Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын жагсаалт
  Компанийн авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Файлын нэр Татах
ХААДД-ын 2015 оны АУССГҮА-ны төлөвлөгөө
ХААДД-ын 2015 оны АУССГҮА-ны тайлан
ХААДД-ын 2016 оны АУССГҮА-ны төлөвлөгөө
ХААДД-ын 2017 оны АУССГҮА-ны төлөвлөгөө
ХААДД-ын 2018 оны АУССГҮА-ны төлөвлөгөө
ТОВЪЁОГ

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Файлын нэр Татах
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2014 оны ажлын тайлан
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2015 оны 1,2,3-р улиралын үйл ажиллагааны тайлан
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2015 - 2017 оны бизнес төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2016 оны бизнес төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2016 оны ажлын тайлан
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөө
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Файлын нэр Татах
2014 оны Аудитын дүгнэлт
2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2014 оны санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт
2015 оны санхүүгийн төлөвлөгөө
2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт
2016 оны санхүүгийн тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
2016 оны санхүүгийн төлөвлөгөө
2017 оны санхүүгийн төлөвлөгөө
2017 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл
2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны хараат бус аудиторын тайлан
2018 оны санхүүгийн төлөвлөгөө
2018 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан
2018 оны хараат бус аудиторын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Файлын нэр Татах
2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө
Худалдан авалт 1
Худалдан авалт 2
2015 оны худалдан авалтын тайлан
2016 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө
2016 оны худалдан авалтын тайлан
2017 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө
2017 оны худалдан авалтын тайлан
2018 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Файлын нэр Татах
Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар
Хөдөлмөрийн гэрээний загвар
2015 оны бүтэц, орон тоо
2016 оны бүтэц, орон тоо
Ажилтан авна. Агрономич. 2016-02-10
Ажилтан авна. Мэдээлэл технологийн ажилтан. 2016-11-01
Ажилтан авна. Актуарч. 2016-11-20
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2016-12-05
2017 оны бүтэц, орон тоо
Ажилтан авна. Жолооч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Туслах нягтлан бодогч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Ерөнхий нягтлан бодогч. 2017-06-10
2018 оны бүтэц, орон тоо
Ажилтан авна. Даатгалын шинжээч. 2018-01-18
Ажилтан авна. Захиргаа, аж ахуй хариуцсан ажилтан. 2018-02-05
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2018-02-05
Ажилтан авна. Малын эмч. 2018-04-18
2019 оны бүтэц, орон тоо
Ажилтан авна. Худалдан авалт хариуцсан ажилтан. 2019-01-04
Ажилтан авна. Эдийн засагч. 2019-01-21
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2019-02-01
Ажилтан авна. Хөрөнгийн даатгал хариуцсан андеррайтер. 2019-02-11