Хууль,эрх зүй

Хууль тогтоомж

Хуулийн нэр Татах
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журам

Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоол
Дүрэм, журмын нэр Татах
Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам
Давхар даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам
Авлигатай тэмцэх чиглэлээр батлагдсан журам
Дүрэм, журмын нэр Татах
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, сангийн сайдын хамтарсан тушаал
Дүрэм, журмын нэр Татах
Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, зарцуулах журам
Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам
Засгийн газрын тогтоол
Дүрэм, журмын нэр Татах
БОСГО ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэр
Тусгай зөвшөөрөл
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Үүсгэн байгуулсан тогтоол
Сангийн сайдын тушаал
Дүрэм, журмын нэр Татах
Босго үзүүлэлт тогтоох тухай
Малын индексжүүлсэн даатгалын орлого, нөхөн төлбөр
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт,үйл ажиллагаа зохицуулах
Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн дүрэм
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн ТУЗ-ийн ажиллах журам

Дотоод дүрэм, журам

Дүрэм, журмын нэр Татах
Малын индексжүүлсэн даатгалын баталгаа болон борлуулалтын бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих журам
Малын индексжүүлсэн даатгалын зуучлагчаар ажиллах журам
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн Ёс зүйн дүрэм
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн дүрэм
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам
Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-ний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Тогтоол, тушаал

Хувь нийлүүлэгчийн шийдвэр
Тогтоол, тушаалын нэр Татах
Сангийн сайдын тушаал-208-2014.09.26. ТУЗ-ын журам
Сангийн сайдын тушаал-192-2014.09.05
Сангийн сайдын тушаал-36-2015.02.25. ТУЗ-н гишүүн шинэчлэх тухай
Сангийн сайдын тушаал-35-2015.02.24. ХК-н шинэчилсэн дүрэм
Сангийн сайдын тушаал - 01 - 2017.01.02
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Untitled Document
Тогтоол, тушаалын нэр Татах
02.30-2015.10.21
02.29-2015.08.13
02.28-2015.08.13
02.27-2015.05.05
02.26-2015.05.05
02.25-2015.04.03
02.24-2015.04.03
02.23-2015.03.12
02.22-2015.03.12
02.21-2015.02.27
02.20-2015.02.27
02.19-2015.02.27
02.18-2015.02.27
02.17-2015.02.27
02.16-2015.02.27
02.15-2015.02.27
02.14-2015.02.27
02.10-2015.02.11
02.09-2015.01.07
02.08-2015.01.07
02.07-2014.12.02
02.06-2014.09.26
02.05-2014.09.26
02.04-2014.09.26
02.03-2014.09.26
02.02-2014.09.26
02.01-2014.09.26

Тогтоол, тушаалын төслүүд

Тогтоол, тушаалын нэр Татах
МИД-ын зуучлагчаар ажиллах журам
МИД-ын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны журам
Нөөцийн сангийн журам